Znaki BHP

W tej kategorii znajduje się szeroki wybór budowlanych tablic informacyjnych, znaków ostrzegawczych, tablic wojskowych, znaków elektrycznych ostrzegawczych, tablic gazowych i wielu innych. Nie zapominając też o użytkownikach indywidualnych znajdziecie Państwo u nas również tablice typu uwaga pies, zakaz fotografowania i wiele innych! Oferujemy zarówno piktogramy na folii samoprzylepnej, jak i na płycie PCV. 

Znaki bhp to często podstawowe wyposażenie gdy chodzi o powszechne produkty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Znajdują one zastosowanie nie tylko w budynkach użyteczności publicznej, ale również na prywatnych posesjach. Prawidłowe oznaczenie każdego terenu jest zresztą niezwykle istotne z punktu widzenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Przydadzą się one więc zarówno na placach budowy, jak i wewnątrz nieruchomości oraz na posesjach. Można tu znaleźć między innymi: znaki nakazu bhp, znaki zakazutablice na budynki, oznakowanie dróg wewnętrznych, znaki ewakuacyjne, tablice ppoż, znaki do lasutabliczki do sklepu, tablice wojskoweznaczniki na dźwigi i windy, znaki elektryczneznaki ostrzegawcze i inne.

Bez względu na kategorie oznaczenia może być ono umieszczone one na kilku różnych podłożach, a mianowicie na:

 • folii samoprzylepnej fotoluminescencyjnej (FS)
 • folii samoprzylepnej (FN)
 • płycie sztywnej fotoluminescencyjnej (PS)
 • zwykłej płycie sztywnej (PN)
 • płycie samoprzylepnej fotoluminescencyjnej (TS)
 • aluminium (o grubości 0,5mm)
 • stali ocynkowanej (S)

Ważną częścią naszej oferty w tym segmencie stanowią tablice informacyjne na budowę. Jak powszechnie wiadomo prawidłowe oznaczanie takich miejsc jest niezwykle istotne nie tylko dla pracowników, lecz także dla osób postronnych.

Budowlane tablice informacyjne

Informacyjna tablica na budowę to podstawa podczas tworzenia nowych konstrukcji. Pewnym podstawowym znakiem w tej kategorii, będzie ta, na której widnieją podstawowe dane o danej inwestycji, takie jak m.in. nazwa wykonawcy, planowana data zakończenia budowy, dane inspektora nadzoru, kierownika robót czy też oczywiście przedmiot prac. Dzięki tego rodzaju znakom każda osoba postronna może dowiedzieć się wszystkiego co konieczne o prowadzonej inwestycji. Zasadniczo pełni ona rolę informacyjna, lecz i tak jest niezbędna na każdym placu budowy. A kiedy trzeba postawić tablicę informacyjną na budowie? Otóż, jak wskazują aktualne przepisy prawne musi być ona umieszczona tylko dla tych obiektów, dla których konieczne było wcześniejsze uzyskanie formalnej zgody na ich skonstruowanie, czyli popularnego pozwolenia. Gdy chodzi natomiast o szczegóły techniczne, to jest to po prostu prostokątny żółty znak o wymiarach minimum 70x90 cm. Dokładne zasady ich umieszczania i wypełniania określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej budowlanej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Zanim więc zaczniemy je umieszczać, to bardzo wskazane jest szczegółowe zapoznanie się z jego treścią. Oczywiście jasnym jest też, że wszelkie znaki budowlane muszą cechować się właściwą odpornością oraz być wykonane z odpowiednich materiałów. Z racji tego, iż znajdują się one często na nieosłoniętych przestrzeniach, to są szczególnie narażone na działanie wiatru, deszczu, chłodu i innych czynników atmosferycznych. Z tego też powodu oznakowanie placów budowy produkuje się najczęściej z wysokiej jakości blachy, co gwarantuje większą wytrzymałość.

Budowlane tablice ostrzegawcze

Innym rodzajem, o którym trzeba wspomnieć są też ostrzegawcze znaki budowlane. Tablice tego typu mają za danie informować zarówno osoby przebywające w samym miejscu prac, jak i przypadkowych przechodniów o potencjalnych ryzykach. Najpowszechniej stosowanym oznaczeniem będzie rzecz jasna tablica uwaga teren budowy wstęp wzbroniony. Zazwyczaj przybiera ona formę żółtego prostokątu z czerwonymi elementami.  Jak sama nazwa wskazuje takie oznakowanie terenu budowy ma za zadanie powstrzymywać osoby nie uprawione do poruszania się na placu budowy. Jest to bardzo ważne, gdyż ich obecność może powodować zarówno straty na mieniu, jak i niebezpieczeństwo przypadkowego wypadku z ich udziałem. Z tego powodu niezwłocznie po rozpoczęciu prac powinna być ona umieszczona na terenie prac. Budowa to przecież nie miejsce dla osób nieuprawnionych, o czym za pomocą takiej tablicy ostrzegawczej bhp powinniśmy wszystkim przypomnieć. Co prawda nawet jeśli na placu budowy umieścimy znaki, tablice budowlane i inne oznaczenia bezpieczeństwa to nie możemy mieć gwarancji, że nikt postronny na placu budowy się nie pojawi. Pamiętajmy jednak, że nawet to i tak nie zwalnia nas z obowiązku prawidłowego oznakowania terenu prac budowlanych, wykopów i innych wymaganymi przez prawo oznaczeniami.

Znaki bhp elektryczne

Jak wiadomo instalacje elektryczne wiążą się z wieloma zagrożeniami. Absolutnie nie może zatem dziwić fakt, że takie elementy trzeba koniecznie odpowiednio oznaczać. Znaki elektryczne służą właśnie temu celowi i pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo. Ich prawidło umieszczenie sprawia, że znacznie minimalizujemy ryzyko porażenia prądem. A gdzie umieszcza się takie tabliczki elektryczne? Otóż należy zainstalować je w otoczeniu wszelkich urządzeń elektrycznych, przewodów i innych elementów. Dzięki nim każdy użytkownik wzmocni swoją czujność w trakcie użytkowania. Jak więc widzimy szeroko rozumiane ostrzegawcze znaki elektryczne pełnią bardzo ważną rolę dla zapewnienia właściwego bhp w pracy elektryka. Każdy pracodawca i administrator nieruchomości mają rzecz jasna obowiązek ich umieszczania. Zazwyczaj takie tablice do urządzeń elektrycznych składają się z piktogramu i tekstu. Oczywiście, aby móc pełnić swoją funkcję musza być one widoczne nawet z dalszych odległości. Z tego też powodu, jak inne oznakowania bhp maluje się je w jaskrawych kolorach, aby po prostu przyciągały wzrok. Dość charakterystycznym piktogramem dla większości tablic jest symbol błyskawicy, który jednoznacznie kojarzy się z elektryką i prądem. Przed zakupem warto tez określić, czy bardziej interesują nas pionowe znaki elektryczne, czy też powierzchnia sprawia, iż będą nam potrzebne raczej poziome ostrzegawcze znaki elektryczne.

Tablice dla gazociągów i wodociągów

Tablice orientacyjne  dla wodociągów ułatwiają prawidłowe oznakowanie odpowiednich stref bezpieczeństwa i zaworów. To jaką formę przybiera tego typu oznaczenie regulują właściwe przepisy bhp, z którymi polecamy się rzecz jasna dokładnie zapoznać. Najpopularniejszym oznaczeniem, gdy chodzi o wodociągi są m.in. oznaczenia:

 • ujęcie wody
 • zawór główny wody
 • hydrant
 • gaśnica

Każde oznakowanie wodociągów powinno odbywać się też za konsultacją ze specjalistą z tego zakresu. Bez względu, jakich znaków potrzebujemy, to zawsze wybierać wytrzymałe materiały, takie jak, chociażby PCV.

Nieco inną natomiast grupą są znaki bhp dla gazociągów. Tutaj znaleźć można tablice informacyjne i ostrzegawcze. Jak wiadomo przecież przepływający przez rury gaz może wyrządzić bardzo wiele szkód, gdy ktoś obchodzi się z nim nienależycie. Z tego powodu prawidłowe oznaczenie gazociągów jest absolutną koniecznością. Najprostszym produktem w tej kategorii będzie popularny znak bezpieczeństwa – Uwaga! Gaz

Znaki bhp strefy zagrożone wybuchem

Są takie miejsca, w których zastosowanie właściwego oznakowania zdaje się być sprawą kluczową. Do nich należą na przykład strefy zagrożone wybuchem. Tablice informujące o ich występowaniu i powierzchni mogą niejednokrotnie uratować nie tylko ludzkie zdrowie, ale i życie. Na początku jednak wyjaśnijmy tez nieco, co to jest strefa zagrożona wybuchem? Jest to teren występowania substancji lub gazów o wybuchowych właściwościach. Z tego powodu najczęściej znaki informujące o ryzyku wybuchu znajdziemy na terenie stacji benzynowych, magazynów, zakładów chemicznych i innych. Najczęściej też strefy zagrożone wybuchem dzieli się na podstawie czasu oraz szansy powstania atmosfery wybuchowej powstałej na skutek zmieszania powietrza z gazami, parą lub mgłą. Można tu wyróżnić:

 • strefę 0 – w której występuje stała lub częsta atmosfera wybuchowa
 • strefę 1 – tutaj atmosfera wybuchowa może się pojawić nawet w czasie standardowego działania
 • strefę 2 – gdzie w czasie normalnego działania nie odnotowuje się atmosfery wybuchowej, a w razie wystąpienia utrzymuje się przez krótki czas.

Inne strefy natomiast oznacza się w przypadku miejsc, w których atmosfera wybuchowa to efekt wystąpienia obłoku palnego pyłu w środowisku. Podział jest tu następujący:

 • strefa 20
 • strefa 21
 • strefa 22 

Ich charakterystyka jest natomiast analogiczna do stref 0, 1 i 2 opisywanych wcześniej. Tablice stref zagrożenia muszą być widoczne i w stanie umożliwiającym ich swobodny odczyt. Jak każde inne oznakowanie bezpieczeństwa produkowane z wytrzymałych materiałów odpornych na działanie czynników zewnętrznych.

Znaki drogowe

Znaki drogowe mają niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Tego typu wyroby wykorzystywane są także na uliczkach osiedlowych, gdzie znaki na drogi wewnętrzne pomagają organizować poruszanie się pieszych i samochodów. Oczywiście nawet prawidłowo ustawione oznakowanie na nic się nie zda, jeśli nie będzie czytelne. Z tego powodu niezwykle istotne jest, aby wszelkie uszkodzenia i braki uzupełniać w sposób niezwłoczny. Gdy chodzi natomiast o stosowany materiał do ich produkcji, to są one wykonane z wytrzymałej blachy odpornej na działania różnych czynników atmosferycznych, jak deszcz, śnieg itp. Znaki drogowe oferowane przez nas wykonane są zgodnie z obowiązującymi przepisami więc mogą być użytkowane na wszystkich drogach użyteczności publicznej. Bez względu więc na to, czy jest to mała osiedlowa uliczka, czy ruchliwa ulica, to tutaj znaleźć można to czego potrzeba!

Tabliczki ostrzegawcze

W każdej przestrzeni publicznej znaki ostrzegawcze pełnią istotną funkcję porządkową. Pomagają one bowiem z znaczący sposób uporządkować organizację danego miejsca. Znaki ostrzegawcze należą do szczególnego rodzaju, gdyż oprócz funkcji informacyjnej mają za zadanie także ostrzec przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Chociaż oczywiście nie każdy znak ostrzegawczy przestrzega nas przed czymś groźnym, to jednak zawsze warto zwracać na nie szczególną uwagę. Bez względu na to, gdzie obecnie się znajdujemy to tego typu oznaczeń nie wolno lekceważyć. W tej grupie wyróżnić można specjalistyczne tablice ostrzegawcze przeznaczone dla grup szczególnego ryzyka, o których wspominaliśmy już nieco wcześniej.

Instrukcje BHP i PPOŻ

Zgodnie z zapisami kodeksu pracy art. 237 oraz rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 roku, w sprawie ogólnych przepisów bhp, obowiązkowe instrukcje bhp muszą znajdować się w każdej firmie. Prawo obliguje zatem wszystkich pracodawców nie tylko do ich zakupu, lecz także umieszczenia ich w miejscu umożliwiającym każdemu pracownikowi swobodny do niej dostęp. Oznacza to, że umiejscowione muszą być one w taki sposób, aby żaden pracownik nie miał kłopotów z zapoznaniem się z jej tręścią, gdy tylko ma taką potrzebę. Co istotne ważna jest nie tylko ich odpowiednia forma oraz czytelność, lecz także właściwe dobranie do występujących w danym miejscu zagrożeń. Jest to zresztą bardzo istotne, gdyż zupełnie inaczej brzmieć będzie instrukcja bhp i ppoż dla elektryka, a inaczej dla pracownika biurowego. W prezentowanym dziale znajdują się właśnie tego typu dokumenty.

Tablice wojskowe

Tablice wojskowe używane są w celu oznakowania m.in. terenów na których prowadzone są działania ćwiczebne, czy też jednostek wojskowych. W myśl obowiązujących w naszym kraju przepisów wszelkie zamknięte obiekty i obszary trzeba prawidłowo oznakować i tutaj swoje zastosowanie mają specjalne tablice dla wojska przeznaczone. Dzięki temu, że wykonano je z wysoko wytrzymałego PCV mogą one z powodzeniem przetrwać nawet trudne warunki atmosferyczne. Korzystać z powodzeniem mogą z nich także, chociażby Wojskowe Komendy Uzupełnień. Warto tutaj pamiętać też o tym, że takie znaki terenów wojskowych stosować można nie tylko na zewnątrz, ale również w środku. Przykładami zewnętrznych tablic wojskowych może być znak:

 • magazyn środków bojowych
 • stanowisko badań lekarskich
 • stanowisko przyjęcia żołnierzy rezerwy do jednostki
 • komisja przyjęcia poborowych

Gdy chodzi natomiast o najpopularniejsze oznaczenia tego typu, to jest to tablica teren wojskowy wstęp wzbroniony. Wszystkie oznaczenia bhp dla wojska mają za zadanie chronić bezpieczeństwo, więc zarówno podczas przechodzenia koło nich, jak i ich umieszczania należy mieć to na uwadze.

Kiedy wymienić znaki bhp na nowe?

Pamiętajmy, że równie istotny, jak zakup samego znaku jest też dbałość o jego stan oraz kontrola, czy zgodny jest on z najnowszymi wytycznymi. Zazwyczaj co kilka lat pojawiają się nowe normy określające, jak powinny prezentować się poszczególne oznaczenia. Gdy zatem jesteśmy odpowiedzialni za ich umieszczenie na terenie zakładu pracy to zawsze zwracajmy uwagę na to, czy spełniają one wymagane normy. Ponadto zarówno w te przemysłowe, jak i znaki na budynek należy bezwzględnie wymienić na nowe, gdy ich stan uniemożliwia ich prawidłowe działania i odczyt oraz, gdy wymagają tego przepisy prawa.

Sklep ze znakami bhp w Rzeszowie i Krakowie

Skoro wiemy, że wszelkie oznaczenia są sprawą priorytetową, to warto przyłożyć się też do ich zakupu. Wybierając jednak sklep bhp ze znakami warto stawiać na dobrych dostawców, którzy posiadają tego typu asortyment. Oprócz ceny dużą role odgrywać będzie też przecież na przykład możliwość zakupu tablic od razu na miejscu. Wiele z opisywanych powyżej znaków ostrzegawczych możecie Państwo nabyć w naszych sklepach bhp. Kraków i Rzeszów to najważniejsze miasta, w których się one znajdują więc serdecznie zapraszamy do punktów sprzedaży. Wszystkie zakupy można również realizować online za pośrednictwem naszej strony internetowej w wygodny i prosty sposób. Pamiętajmy jednak, iż każdej tablicy bhp należy używać zgodnie z obowiązującym prawem. Dlatego też, zanim zdecydujemy się zawiesić w danym miejscu jakikolwiek znak bhp, to najpierw zorientujmy się dokładnie jakie będzie to miało skutki.