Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.bogarobhp.pl  jest prowadzony przez Bogaro Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Okulickiego 16, 35-206 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249697, o kapitale zakładowym w wysokości 69.500 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 813 34 38 604, numer Regon: 180097830, numer BDO: 000393324.

Dane kontaktowe:

a) adres pocztowy:

Bogaro Sp. z o.o.
ul. Okulickiego 16
35-206 Rzeszów

b) adres poczty elektronicznej: handel@bogarobhp.pl

c) numer telefonu do Obsługi Sklepu Internetowego: 17/855-27-72. Godziny pracy Obsługi Sklepu Internetowego: 8.00-16.00.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

a) Bogaro - Bogaro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Okulickiego 16, 35-206 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249697, o kapitale zakładowym w wysokości 69.500 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 813 34 38 604, numer Regon: 180097830;

b) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Bogaro dostępny na stronie internetowej pod adresem www.bogarobhp.pl;

c) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba, że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;

d) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Bogaro niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie;                                                                                        

e) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Bogaro skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;

f) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

4. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

5. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

b) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

c) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

Rejestracja i logowanie

1. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

2. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem www.bogarobhp.pl zakładki „Rejestracja” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

3. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Bogaro wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

6. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Bogaro za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: handel@bogarobhp.pl.

7. Bogaro może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.

8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.

9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

Składanie zamówień

1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego  www.bogarobhp.pl.

2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

3. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.bogarobhp.pl skompletować zamówienie, wybrać obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera rozmiar, jeśli towar jest oferowany w różnych rozmiarach. Po naciśnięciu na przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”, Klient wybiera obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.

5. W formularzu zamówienia należy wskazać:

a) imię i nazwisko oraz adres Klienta,

b) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;

c) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar.

6. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.

7. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego www.bogarobhp.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

9. W trakcie procedury składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia na przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia.

10. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, wypełnieniu formularza zamówienia, zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz podaniu danych koniecznych do realizacji umowy sprzedaży towaru. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

11. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Bogaro z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Bogaro.

12. Ceny w salonach sprzedaży mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

13. Klient posiada prawo zmiany i rezygnacji zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zmiany możliwe są poprzez kontakt telefoniczny (17) 855-27-72 lub drogą elektroniczną handel@bogarobhp.pl.

14. Klient, który złożył zamówienie i wybrał płatność za pobraniem, ma prawo anulować zamówienie (Klientowi przysługuje umowne prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży) do momentu nadania przez Bogaro przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia może zostać przesłane na adres poczty elektronicznej: handel@bogarobhp.pl. Powyższe uprawnienie do anulowania zamówienia (umowne prawo do odstąpienia od umowy) nie narusza ani nie ogranicza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

15. Świadczenie przez Bogaro usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez Bogaro za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Bogaro albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Realizacja zamówień

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Naszych Klientów posiadamy na sklepie bardzo szeroki asortyment z bardzo dużą ilością produktów. Jednocześnie informujemy ze cześć asortymentu jest ściągana specjalnie pod Państwa zamówienia. W takich przypadkach czas realizacji uzależniony jest od danego modelu (o czas realizacji spytaj przed lub po zakupie sprzedającego).

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

2. Przy każdym towarze podany jest przybliżony czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy. Wpływ na niego ma również kilka czynników: dostępność produktów, wielkość zamówienia oraz czas realizacji zamówienia u producenta (jeżeli produkty są ściągane pod dane zamówienie).

3. Termin realizacji standardowego zamówienia powinien wynosić od 1 do 14 dni roboczych i jest zależny między innymi od:

a) wybranego przez Klienta sposobu płatności:

-w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności z góry kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej od dnia otrzymania przez Bogaro potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności,

-w przypadku wybrania płatności przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) od dnia wysłania przez Bogaro do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji;

b) dostępności Towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności towarów lub jego części objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

Termin wskazany na początku niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia.

Jeżeli zależy Państwu na szybkiej realizacji zamówienia skontaktuj się z nami - sprawdzimy dostępność danego produktu. W razie braków zaproponujemy Państwu dostępny na magazynie zamiennik.

4. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar.

5. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS. Przewidywany czas dostawy  Towaru przez przewoźnika to ok. 1 dzień roboczy od dnia nadania przesyłki. Termin ten może ulec zmianie w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.

6. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze.

7. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

8. W przypadku wybrania przez Klienta podczas składania zamówienia Salonu, jako miejsca dostarczenia zamówionego towaru Klient zostanie powiadomiony przez Bogaro o gotowości zamówionego towaru do odbioru w Salonie wybranym przez Klienta w zamówieniu za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail) lub wiadomości tekstowej sms, zgodnie z danymi podanymi przez Klienta w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta.

9. W celu odbioru zamówionego towaru w Salonie, Klient przedstawi Bogaro w miejscu odbioru towaru numer zamówienia, zamieszczony również w otrzymanych od Bogaro wiadomościach informujących o gotowości zamówionego towaru do odbioru w Salonie, a także wskaże imię i nazwisko Klienta wskazane w formularzu zamówienia.

10. Zamówiony towar, dostarczony do Salonu wybranego przez Klienta w zamówieniu, pozostaje gotowy do odbioru przez Klienta we wskazanym powyżej Salonie przez 7 dni od daty doręczenia Klientowi powiadomienia o gotowości zamówionego towaru do odbioru w Salonie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail) oraz za pośrednictwem wiadomości tekstowej sms, o których mowa w punkcie 5 powyżej.

11. W przypadku gdy odbiór zamówionego towaru przez Klienta nie będzie możliwy w terminie określonym w punkcie 7 powyżej, Klient i Bogaro mogą uzgodnić inny termin odbioru towaru.

12. W przypadku gdy Klient nie odbierze zamówionego towaru w Salonie wybranym przez Klienta w zamówieniu w terminie określonym w punkcie 10 lub punkcie 11 powyżej, Bogaro ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, składając Klientowi stosowne oświadczenie woli o swoim odstąpieniu od umowy sprzedaży. Bogaro może wykonać prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w zdaniu poprzednim w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru zamówionego towaru przez Klienta, określonego w punkcie 10 i punkcie 11 powyżej.

13. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

14. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

15. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację w formularzu bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.

16. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

Metody płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) Przed wydaniem towaru klientowi:

 • przelew na rachunek bankowy Bogaro Sp. z o.o.
 • przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
 • płatność BLIK
 • karta płatnicza

b) W momencie odbioru towaru:

 • gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta we własnym zakresie i na własny koszt ze sklepu Bogaro Sp. z o.o.
 • gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

2. Firma Bogaro może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Bogaro jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

3. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT o ile nie jest zaznaczone, iż jest to cena netto.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych i potwierdzonych przez Sklep przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

6. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany ostatecznej opłaty za transport.

Koszty dostawy

Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Aktualnie dostępne sposoby dostawy określone są na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Koszt transportu” pod adresem www.bogarobhp.pl/pl/content/11-koszt-transportu. Ponadto aktualnie dostępne sposoby dostawy oraz jej koszty są prezentowane do wyboru na początku procedury składania zamówienia, przed dokonaniem złożenia zamówienia.

Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie w  terminie dwóch tygodni (14 dni) od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności Towaru z umową.

2. Podstawą reklamacji może być w szczególności:

a) dostarczenie innego Towaru niż zamawiany,

b) nieprawidłowe skompletowanie zamówienia,

c) dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów,

d) wady fabryczne

3. W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić formularz reklamacji oraz odesłać go wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą).

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji (z wyjątkiem niektórych towarów, które rozpatrywane są w ciągu 30 dni) od chwili otrzymania towaru  od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość naprawy lub wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe  wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

6. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

7. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Klient powinien odesłać Towar na poniższy adres:

Bogaro Sp. z o.o.
ul. Okulickiego 16,
35-206 Rzeszów

8. Towary sprzedawane w Sklepie internetowym są objęte gwarancją producenta lub rękojmią.

9. Rękojmia przysługuje konsumentom na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego. Podstawą odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec konsumenta jest wada fizyczna lub prawna (art. 556 KC). Prawo do rękojmi ma zastosowanie w przepadku niezgodności towaru z umową, do której dochodzi, jeżeli kupiony produkt:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • został kupującemu wydany w stanie niezupełnym,
 • jest własnością osoby trzeciej;
 • obciążony jest prawem osoby trzeciej;
 • posiada ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 • Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na własny koszt dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego przez Bogaro.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając  stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Bogaro Sp. z o.o. 35-206 Rzeszów, ul. Okulickiego 16 lub drogą elektroniczną handel@bogarobhp.pl.

3. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Towaru.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

5. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.

6. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Bogaro przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Bogaro może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar należy zapakować w oryginalne, nieuszkodzone opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży w przeciągu 14 dni na adres: Bogaro Sp. z o.o. 35-206 Rzeszów, ul. Okulickiego 16.

9. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

10. Sprzedający zastrzega sobie brak możliwości zwrotu oraz wymiany na inny rozmiar w przypadku, kiedy towar był ściągany pod specjalne zamówienie klienta (towar, który nie jest magazynowany)

Dane firmy:
Bogaro Sp. z o.o.
ul. Okulickiego 16,
35-206 Rzeszów
NIP: 813-34-38-604

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Konsumentem a Bogaro, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

3. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Bogaro:

1) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Bogaro przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,

2) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

4. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Rzeszowie: www.wiih.rzeszow.pl. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

5. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

6. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

7. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Bogaro. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2020 poz. 344).

2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana spersonalizowana i dobrana do indywidualnych potrzeb Klienta jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie towarów Bogaro, nowych produktach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o towarach oferowanych przez Bogaro. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera.

Dane osobowe i polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu oraz Użytkowników Sklepu jest Bogaro Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Okulickiego 16.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient lub Użytkownik Sklepu może skontaktować się z nami, pisząc na adres: handel@bogarobhp.pl.

3. Podanie danych osobowych przez Klientów i Użytkowników Sklepu jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach konieczne do realizacji zakupu. Dane osobowe Użytkowników Sklepu przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych towarów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter, rozumianej jako wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych - SMS, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych towarów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Użytkownika Sklepu w sklepie online, marketingu towarów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

6. Każdy Klient oraz Użytkownik Sklepu ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

7. Sklep internetowy Bogaro wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu.

8. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

9. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności” pod adresem www.bogarobhp.pl/pl/content/44-polityka-prywatnosci.

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu sklepu internetowego.

3. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

4. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

7. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 1.08.2021r.